Rua Baden Powell Projekt: Rua Nova

REVIEWS | 2009-03-11
|
| | |

Der Gitarrist Martin Müller gründete im Herbst 2002 das Rua Baden Powell Projekt, um dem großen Meister der brasilianischen Gitarre … Continue reading “Rua Baden Powell Projekt: Rua Nova”